Celtic Reiki |   Celtic Wisdom |  

Celtic Reiki- Keltské Reiki

Celtic Reiki

Celtic Reiki

Co je Celtic Reiki?

Tento způsob energie je spojení mezi prvotní „Reiki-energií“ a energií Vědění keltských Druidů.

Využívá vibrací Země a vybraných stromů i keřů za účelem vytvoření vhodného prostředí pro energetické léčení. Tento systém energie kopíruje vibrace rozličných stromů a keřů, takže její přirozeností je pracovat v souladu s původní keltskou moudrostí. Celtic Reiki je přeneseně „Zemskou Reiki“, jež je více přijímána kořenovou čakrou, než skrze korunní čakru.

Druidové byli keltští duchovní. Mezi lidmi měli výsadní postavení. Směli kupříkladu vstupovat na posvátná místa, prováděli různé obřady a rituály. Na slavnostech měl druid vždy první slovo, které pronesl dokonce dříve než král a jeho slovo bylo mnohdy rozhodující.

Keltští druidové nebyli jen náboženskými představiteli, ale jednalo se o váženou keltskou inteligenci.

Tvořili nejvýznamnější část keltské společnosti.

Do jejich učení byli přijímáni jak chudí, tak i bohatí; avšak pouze pravděpodobně ti, kteří disponovali vlastnostmi, které bychom mohli popsat jako vnitřní klid, vyzrálost duše, dar či nadání vnitřního zraku apod.

Druidové zastávali mnoho důležitých funkcí, a proto tedy byli také tak významní. Mezi nejdůležitější zajisté patří zajišťování náboženských obřadů, léčitelství, výchova jak mladých keltských příslušníků aristokracie, tak i působení na celý národ svým vzorem. Mezi neméně důležité funkce patřilo např. porodnictví, rétorika, právo, astrologie, hudba, filosofie a v neposlední řadě diplomacie.

Jako jeden ze základních pojmů, které musíme znát je původ a význam slova druid.

Toto slovo má pocházet ze staroirského slovního spojení dru-wydes, tedy vysoce vědoucí. Kořen dru může také odkazovat na dub, potom tedy můžeme mluvit o moudrosti dubu.

Dub považovali druidové vždy za „krále stromů“. Posvátné byly tzv. nemethony, neboli posvátné dubové háje, kam měli povolen vstup pouze tito kněží. Zde věštili a spojovali se s jiným světem.

Své vědění a svoji mystiku načerpali z přírody a své síly podporovali prováděním obětí při nejrůznějších rituálech a náboženských slavnostech.

Symboly Celtic Reiki se spolu mohou kombinovat za účelem vytvoření nových energií, vibrací, jež přímo odkazují na konkrétní „energii Lesa“. Písmena keltské abecedy se dají použít pro vytvoření slov, která pak mohou sloužit pro napsání „knihy“ léčebných praktik a léčit tak jednotlivé symptomy nemoci i nemoc jako celek.

Tento způsob energie keltských Druidů se dělí do tří úrovní - stupňů:

1. stupeň

Seznamuje s energií a podporuje práci s těmito symboly:

 • symbol k nalezení vašeho středu, dovede vás k vašim kořenům a nechá poznat minulost ve vašich genech
 • nechá vás nahlédnout do budoucnosti a ukáže řešení problémů
 • pomůže odstranit špatné zážitky, nebo rozpustit blokády
 • přivádí Celtic energii dovnitř a odstraňuje onemocnění
 • posiluje pochopení, přijetí a toleranci pro všechny ostatní bytosti
 • když potřebujete více porozumění a uznání nebo nemůžete najít tu správnou rychlou odpověď
 • k posílení každého vztahu, k ukončení samoty, posiluje schopnost navázat vztah a vede k otevřenému rozhovoru s partnerem
 • posílením vztahu a sounáležitosti vás přivede k vnitřnímu klidu a vyrovnanosti
 • k posílení vůle; vyvolává staré vzpomínky, vše, co se kdysi nepovedlo, se může s tímto symbolem vrátit a napravit
 • k posílení optimismu, víry ve změnu k lepšímu a podporuje sílu ke zlepšení kvality života
 • dovádí k transformaci, z minulého života vyvolané vzpomínky nechá skrze transformaci zcela přeměnit či odstranit

Kdo může o toto zasvěcení požádat?

Každý, kdo o něj má zájem. Mít zkušenosti z jiných systémů ohledně práce s energiemi či symboly je spíše výhodou.

2. stupeň

opravňuje k provedení některých manifestací a je podpořen o další symboly:

 • symbol oprávněný k začátku práce s energií
 • ke zjemnění energetického proudu, zvyšuje krevní cirkulaci
 • ke stabilizaci energetického proudu
 • k vyvolání uschované energie z energetického depotu
 • k nabití předmětu energií
 • když potřebujete zklidnění po rozčílení, přivádí k harmonii tělo i Ducha
 • k ochraně proti zlým zážitkům
 • k čištění čaker a jejich osvobození od blokád
 • k posílení čaker a k řízení pozitivní energie správným směrem; ke stabilizaci a ukotvení energetického proudu v těle
 • k rozpuštění blokády či uvíznutí a zprůchodnění čakry pro energetický proud; posiluje koncentraci a tím i schopnost učit se
 • k udržení tělesné energie, podporuje všechny čakry v zásobování energie a vytváří „zásobník“ tělesné energie též u osob, které nemají žádné zasvěcení Celtic Reiki

Kdo může o toto zasvěcení požádat?

Každý, kdo absolvoval zasvěcení do 1. stupně Celtic Reiki.

3. stupeň - Mistr/Učitel

předává oprávnění k zasvěcení ostatních a seznamuje s dalšími zasvěcovacími symboly:

 • symbol, který přivádí k ukončení dané situace
 • symbol jenž má situaci při nejasnostech „zpozdit“; jeho použití je vhodné, když okamžitě nevidíte východisko a řešení, které nezávisí jen na jedné osobě
 • symbol k učinění změny či rozhodnutí nebo i události
 • na ochranu, blahobytu a spokojenosti
 • symbol proti nemocem, k řešení různých životních situací a na zlepšení kvality života
 • v situacích k novému startu a vlévá do života nový elán
 • když potřebujete klid a mír
 • k dosažení osvícení a objasnění svých vlastních pocitů; k poznání vlastních požadavků; k posílení vlastní sebejistoty
 • ke ztělesnění společného života s nejrůznějšími bytostmi a přírodou
 • umožňuje nám překročit naše vlastní hranice; k podpoře nových cílů
 • k podpoře a posílení každého plánu pozitivním výsledkem; dovádí nás k poznání našich slabostí, ale dokáže i odhalit a objevit naše silné stránky; „Dává křídla“ našim snům

Kdo může o toto zasvěcení požádat?

Každý, kdo absolvoval zasvěcení do 2 stupně Celtic Reiki.

 

Cena zasvěcení  1. stupně    1500 Kč
Cena zasvěcení  2. stupně  3100 Kč
Cena zasvěcení  3. stupně   5900 Kč

 

Ohledně zasvěcení na dálku se u mne informujte o jeho podmínkách

Přijímání všech stupňů zasvěcení tohoto systému pro mne bylo opravdu zážitkem. Nádherné energie a obrovská síla Matky Země proudila do všech mých těl a oživovala vědění, které chtělo být oživeno aby začalo plnit svou úlohu. Každým stupněm tohoto systému jsem si uvědomovala čím dál více posvátnost, sílu a moudrost Všeho, Co Jest. Jako by se ve mně postupně propojilo, "docvaklo" a zapadlo, jako putzle vše to, "co" jsem dlouho hledala.

Linie a její mistři

Margareta Steinmetz

Ferenz Kürtös

Olga Szabó

Eva Kelemen

Elisabeth Willebrand (Astrytia)

Hana Homolková

   • Faina Luz